Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:de_anarchisten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

namespace:de_anarchisten [19/06/20 09:01]
defiance aangemaakt
namespace:de_anarchisten [19/06/20 09:03] (huidige)
defiance
Regel 2: Regel 2:
 //Door [[John Henry Mackay]]// //Door [[John Henry Mackay]]//
  
-Verschenen: 1891 +  * Oorspronkelijke titel: Die Anarchisten 
-Bron: //De anarchisten//,​ Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling,​ Serie XI. No. 11 en 12, Zandvoort. +  * Verschenen: 1891 
-Vertaling: uit het Duits +  ​* ​Bron: //De anarchisten//,​ Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling,​ Serie XI. No. 11 en 12, Zandvoort. 
-Digitalisering:​ Anarchief.org+  ​* ​Vertaling: uit het Duits 
 +  ​* ​Digitalisering:​ Anarchief.org
  
 Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw.  Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. 
Regel 54: Regel 55:
 Ik hoop, dat ik mijn laatste lans voor de vrijheid nog niet gebroken heb.  Ik hoop, dat ik mijn laatste lans voor de vrijheid nog niet gebroken heb. 
  
-Rome, voorjaar 1891.+//Rome, voorjaar 1891.//
  
-John Henry Mackay. ​+//John Henry Mackay.//
  
-1. In het hart van de wereldstad.+===== 1. In het hart van de wereldstad ​=====
  
 Boven Londen begon een natte, koude October-avond zijn duisternis te verspreiden. Het was October van hetzelfde jaar, waarin nog geen vijf maanden geleden de dwaze feestelijkheden der vijftigjarige regeering eener vrouw, die zich “Koningin van Groot-Brittanie en Ierland en Keizerin van Indië” noemen liet, plaats vonden en waarnaar het jaar 1887 het “Jubilee Year” genoemd werd. Boven Londen begon een natte, koude October-avond zijn duisternis te verspreiden. Het was October van hetzelfde jaar, waarin nog geen vijf maanden geleden de dwaze feestelijkheden der vijftigjarige regeering eener vrouw, die zich “Koningin van Groot-Brittanie en Ierland en Keizerin van Indië” noemen liet, plaats vonden en waarnaar het jaar 1887 het “Jubilee Year” genoemd werd.
Regel 402: Regel 403:
 Trupp stootte snel de deur open en zij traden binnen. ​ Trupp stootte snel de deur open en zij traden binnen. ​
  
-  +===== 2. Ter elfder ure =====
- +
-2. Ter elfder ure.+
  
 Op Vrijdagavond van de volgende week reed Carrard Auban met de omnibus de eindeloos lange City Road door. Hij zat naast den koetsier –een gentleman met hooge zijden hoed en onberispelijk gekleed– en wachtte met ongeduld op het oogenblik dat hij zijn doel bereikt zou hebben. Hij was opgewonden en uit zijn humeur. Toen de wagen op Finsbury Square stilstond, sprong hij er snel af, vloog de straat over tot aan den eersten dwarsweg, nadat hij een onderzoekenden blik op den loop der straten geworpen had, en bevond zich na een paar m1nuten op de trappen van South Place Institute. Op Vrijdagavond van de volgende week reed Carrard Auban met de omnibus de eindeloos lange City Road door. Hij zat naast den koetsier –een gentleman met hooge zijden hoed en onberispelijk gekleed– en wachtte met ongeduld op het oogenblik dat hij zijn doel bereikt zou hebben. Hij was opgewonden en uit zijn humeur. Toen de wagen op Finsbury Square stilstond, sprong hij er snel af, vloog de straat over tot aan den eersten dwarsweg, nadat hij een onderzoekenden blik op den loop der straten geworpen had, en bevond zich na een paar m1nuten op de trappen van South Place Institute.
Regel 726: Regel 725:
 “Certainly,​ Sir,” antwoordde Auban, “als gij aan het roer waart, zoudt gij dan misschien een andere taktiek volgen?” – en hij zag den vrager aan met zijn sarcastischen glimlach, waardoor hij door allen gehaat werd, die hij niet kon lijden. En zonder een woord meer stond hij op, knikte en stapte langzaam in den aankomenden trein, die hem na een minuut van geraas en geschreeuw en het dichtslaan van deuren, met woeste snelheid in de richting van Kings Cross bracht. ​ “Certainly,​ Sir,” antwoordde Auban, “als gij aan het roer waart, zoudt gij dan misschien een andere taktiek volgen?” – en hij zag den vrager aan met zijn sarcastischen glimlach, waardoor hij door allen gehaat werd, die hij niet kon lijden. En zonder een woord meer stond hij op, knikte en stapte langzaam in den aankomenden trein, die hem na een minuut van geraas en geschreeuw en het dichtslaan van deuren, met woeste snelheid in de richting van Kings Cross bracht. ​
  
-3. De Werkeloozen.+===== 3. De Werkeloozen ​=====
  
 De wereldstad aan de Theems, de “grootste uitwas der aarde”, bood weer het jaarlijks voorkomend schouwspel aan: het onheilspellende gezicht van die scharen, die alleen door Overmaat van ellende –het spook des hongers– uit hunne holen werden gedreven, om zich in het hartje der stad, op dat wereldberoemde plein, gewijd aan de nagedachtenis “van roem en grootheid”,​ met de vraag bezig te houden: “Wat te doen om morgen te leven? Hoe zullen wij dezen langen winter zonder werk en zonder brood doorbrengen?​”…. De wereldstad aan de Theems, de “grootste uitwas der aarde”, bood weer het jaarlijks voorkomend schouwspel aan: het onheilspellende gezicht van die scharen, die alleen door Overmaat van ellende –het spook des hongers– uit hunne holen werden gedreven, om zich in het hartje der stad, op dat wereldberoemde plein, gewijd aan de nagedachtenis “van roem en grootheid”,​ met de vraag bezig te houden: “Wat te doen om morgen te leven? Hoe zullen wij dezen langen winter zonder werk en zonder brood doorbrengen?​”….
Regel 1064: Regel 1063:
 Met gebogen hoofd, de lippen vast op elkander geklemd, nu en dan een scherpen blik om zich heen werpende om zich over de richting van den weg zekerheid te verschaffen,​ ging Trupp voort, wel een uur lang, in Noordelijke richting. ​ Met gebogen hoofd, de lippen vast op elkander geklemd, nu en dan een scherpen blik om zich heen werpende om zich over de richting van den weg zekerheid te verschaffen,​ ging Trupp voort, wel een uur lang, in Noordelijke richting. ​
  
-4. Carrard Auban+===== 4. Carrard Auban =====
  
 Op denzelfden namiddag, waarop zoo veel zwart bloed naar ’t hart van de wereldstad terugstroomde zat Carrard Auban in zijn stille, hooge kamer in een der straten noordelijk van Kings Cross, die op werkdagen nooit zeer levendig zijn, op feestdagen echter door de hand des doods schijnen aangeraakt. Op denzelfden namiddag, waarop zoo veel zwart bloed naar ’t hart van de wereldstad terugstroomde zat Carrard Auban in zijn stille, hooge kamer in een der straten noordelijk van Kings Cross, die op werkdagen nooit zeer levendig zijn, op feestdagen echter door de hand des doods schijnen aangeraakt.
Regel 1360: Regel 1359:
 Zoo werd de een meer en meer tot activiteit aangevuurd als een ros door de sporen van zijn berijder, als een soldaat door het bevel van zijn veldheer, terwijl de andere hoe langer hoe meer overtuigd werd van de belangrijkheid der taktiek, die de vijand laat naderen en dan zijn aanvallen afslaat. Zoo zag de een alleen blijvend heil in een bloedigen, de ander in een onbloedigen strijd…. ​ Zoo werd de een meer en meer tot activiteit aangevuurd als een ros door de sporen van zijn berijder, als een soldaat door het bevel van zijn veldheer, terwijl de andere hoe langer hoe meer overtuigd werd van de belangrijkheid der taktiek, die de vijand laat naderen en dan zijn aanvallen afslaat. Zoo zag de een alleen blijvend heil in een bloedigen, de ander in een onbloedigen strijd…. ​
  
-5. De Strijders ​voor de Vrijheid.+===== 5. De strijders ​voor de vrijheid =====
  
 Auban sprong op. Auban sprong op.
Regel 2050: Regel 2049:
 “Ja, daarvoor mijn jeugd!” ​ “Ja, daarvoor mijn jeugd!” ​
  
-6. Het rijk des hongers.+===== 6. Het rijk des hongers ​=====
  
 Het East-End van Londen is de hel der armoede. Het East-End van Londen is de hel der armoede.
Regel 2518: Regel 2517:
 En terwijl Auban terugweek voor de uitwaseming,​ had hij plotseling in de laatste oogenblikken die nog overbleven een groot vizioen van de toekomst: wijd opende deze reuzenmuil zijn van gif druipende kaken en spuwde in angstwekkende woede een enorme modderstroom van afval, drek en vuilnis over Londen uit – – …. En alles werd begraven – evenals een berg die aan ’t instorten geraakt – door die walgelijke golf: alle grootheid, alle schoonhkeid,​ alle rijkdom…. Londen was niets meer dan een eindelooze plas van vuil en modder, waarvan de afschuwelijke stank den hemel verpestte en alles wat leefde langzaam verstikte…. ​ En terwijl Auban terugweek voor de uitwaseming,​ had hij plotseling in de laatste oogenblikken die nog overbleven een groot vizioen van de toekomst: wijd opende deze reuzenmuil zijn van gif druipende kaken en spuwde in angstwekkende woede een enorme modderstroom van afval, drek en vuilnis over Londen uit – – …. En alles werd begraven – evenals een berg die aan ’t instorten geraakt – door die walgelijke golf: alle grootheid, alle schoonhkeid,​ alle rijkdom…. Londen was niets meer dan een eindelooze plas van vuil en modder, waarvan de afschuwelijke stank den hemel verpestte en alles wat leefde langzaam verstikte…. ​
  
-7. Het Treurspel ​van Chicago.+===== 7. Het treurspel ​van Chicago ​=====
  
 In dreigende wolken van rook en bloed schenen de dagen gehuld, waarmede de tweede week van November begon. In dreigende wolken van rook en bloed schenen de dagen gehuld, waarmede de tweede week van November begon.
Regel 2984: Regel 2983:
 Maar hij voelde, dat het een te goedkoop argument was. En daarom bestierf het op zijn lippen. ​ Maar hij voelde, dat het een te goedkoop argument was. En daarom bestierf het op zijn lippen. ​
  
-8. De Propaganda ​voor het Communisme.+===== 8. De propaganda ​voor het communisme =====
  
 Trupp was op weg naar zijn club. Trupp was op weg naar zijn club.
Regel 3380: Regel 3379:
 Tot dezen dag waren Zij vrienden geweest; van nu af aan zouden zij tegenstanders zijn, zij het ook tegenstanders in den strijd om een ideaal, dat zij beiden met dezelfde naam noemden: Vrijheid. ​ Tot dezen dag waren Zij vrienden geweest; van nu af aan zouden zij tegenstanders zijn, zij het ook tegenstanders in den strijd om een ideaal, dat zij beiden met dezelfde naam noemden: Vrijheid. ​
  
-9. Trafalgar Square!+===== 9. Trafalgar Square! ​=====
  
 Londen had een aanval van koorts. Londen had een aanval van koorts.
Regel 3586: Regel 3585:
 Toen hij de voet in het rijtuig zette, dat hem naar zijn stil vertrek zou brengen, hoorde hij nog, hoe reeds de avondbladen,​ die mededeelden wat hij dezen middag gezien had, door de schelle stemmen der straatventers werden uitgeroepen. ​ Toen hij de voet in het rijtuig zette, dat hem naar zijn stil vertrek zou brengen, hoorde hij nog, hoe reeds de avondbladen,​ die mededeelden wat hij dezen middag gezien had, door de schelle stemmen der straatventers werden uitgeroepen. ​
  
-10. Anarchie.+===== 10. Anarchie ​=====
  
 Weken waren verloopen. Weken waren verloopen.
namespace/de_anarchisten.txt · Laatst gewijzigd: 19/06/20 09:03 door defiance