Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:beginselverklaring_van_de_bond_van_religeuse_anarcho-communisten

Beginselverklaring van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten

Door Bond van Religieuse Anarcho-Communisten


Beginselverklaring van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten

Beginselverklaring

De B.v.R.A.C. strijdt voor een samenleving van vrije persoonlijkheden door algeheele revolutioneering van mensch en maatschappij.

Het anarcho-communisme wordt door den bond niet alleen in economischen zin bedoeld, maar als samenvattend begrip van een nieuwe religieuse wereldcultuur, die geworteld zal zijn in een solidariteitsbesef, dat ieder terrein der schepping omvat en elk schepsel tot zijn Goddelijk recht wil brengen.

Als strijdig met het beginsel en niet in overeenstemming met het doel, verwerpt de bond het wapengeweld als strijdmiddel en plaatst zich op het standpunt van geweldloosheid.

De bond strijdt tegen kapitalisme, imperialisme en militarisme, tegen iederen staat als geweldsinstituut, tegen dogmatisme, mammonisme en voorts tegen alles, wat een zedelijke en lichamelijke gezondheid benadeelt en de ontwikkeling van waarachtige kameraadschap tegenhoudt of belemmert.

De bond spreekt zich uit voor: gemeenschappelijk bezit van grond en productiemiddelen; voor productieve associatie en arbeidscommunes; voor vorming van arbeidersraden (ter bevrijding van den arbeid en regeling van het productieproces); voor betooging, partiëele en algemeene werkstaking; individueele en massale dienstweigering; en voorts voor alles, wat een communistische gezindheid kweekt en een religieus-bezielde samenleving mogelijk maakt.

Organisatie

Ieder die den leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en onderschrijft wat hierboven is uitgedrukt, kan lid van den B.v.R.A.C. worden tegen een jaarlijksche vrijwillige bijdrage. Meerdere leden in eenzelfde gemeente of streek kunnen te zamen een groep vormen. Eén van hen neemt in overleg met de anderen het groepssecretariaat op zich. Overigens is de interne organisatie geheel vrij.

Er is een centraal comité van actie, bestaande uit minstens zeven leden, dat in voortdurende verbinding staat met de secretarissen der groepen. Het centraal comité zorgt voor de uitvoering der interne aangelegenheden (de geldelijke inbegrepen) bij besluit der algemeene vergadering geregeld, en heeft de hoofdleiding bij de acties van den bond naar buiten. De leden van het centraal comité worden op de jaarvergadering gekozen voor den tijd van twee jaar, met twee-jaarlijksche aftreding van resp. drie en vier leden ieder jaar.

De algemeene bijeenkomsten worden zooveel mogelijk om de vier maanden gehouden. Het orgaan van den bond is “De Vrije Communist”, waarvan de redactie, bestaande uit drie leden, eveneens in de jaarvergadering wordt benoemd.

Ter bereiking van het hier omschreven doel vertrouwt de bond, meer dan op regels en besluiten, op den geest van kameraadschap en den onderlingen goeden wil.

Wijzigingen in het bovenstaande kunnen alleen op de jaarvergadering worden aangebracht, na minstens drie maanden te voren aan alle leden te zijn bekend gemaakt.

Wanneer voor wijziging in de beginselverklaring stemming gewenscht wordt, is slechts een meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen beslissend.

Het Centraal Comité:

A. R. de Jong (Voorzitter), Lod. van Mierop (Secr. Laren, N.H.) Mw. J. Pestman Koning — v. Heuven (Penningm. ’esse. Rotterdam, Stationsplein 9a, Postgiro No. 32351.), J.Bommeljé. M. L. v. d. Es. G. VAN OORT (2e Secretaris), Nel van Vliet.

namespace/beginselverklaring_van_de_bond_van_religeuse_anarcho-communisten.txt · Laatst gewijzigd: 10/11/20 23:26 door defiance